Bảng giá

Free

$0 tháng

 •  Không giới hạn chứng từ
 •  Tự lưu trữ tài liệu
Đăng ký

EC-500

LH

 •  500 chứng từ
 •  Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-100

LH

 •  100 chứng từ
 • Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-1000

LH

 •  1000 chứng từ
 • Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-300

LH

 •  300 chứng từ
 •  Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-Max

LH

 • Thanh toán một lần.
 •  Cài đặt trên server riêng của DN
Đăng ký