Bảng giá

EC-100

100.000 tháng

 •  100 chứng từ
 •  Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-1000

1.000.000 tháng

 •  1000 chứng từ
 •  Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-300

300.000 tháng

 •  300 chứng từ
 • Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-300

3.000.000 tháng

 •  3000 chứng từ
 • Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-500

500.000 tháng

 •  500 chứng từ
 •  Không giới hạn dung lượng
Đăng ký

EC-Max

230 triệu

 •  Không giới hạn chứng từ, thời gian
 •  Cài đặt trên server riêng của DN
Đăng ký